Wstąp do policji - nabór trwa - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Wstąp do policji - nabór trwa

Lubisz podejmować wyzwania i pomagać innym? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Złóż dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce i zostań policjantem.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać w:

Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

ul. Białostocka 69 b

16-100 Sokółka

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Zadzwoń i dowiedz się więcej: tel:  47 711 36 04, 47 711 22 54, 47 711 28 68.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O DOBORZE DO SŁUŻBY W POLICJI

INFORMACJE O TESTACH, DOKUMENTY